Algemene Voorwaarden

Door te bestellen bij Queesten Boekproducties, ga je akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy statement. Deze algemene voorwaarden gelden voor aankopen door consumenten (particulieren) via de website. Ben je ondernemer en wil je bestellen? Neem dan contact met ons op.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Queesten Boekproducties
Vertegenwoordigd door mevrouw A. Habraken

Johan de Wittstraat 23
2242 LA Wassenaar

E-mail: social@queesten.nl

KvK-nummer: 28113755
BTW-nummer: NL001692486B94

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Queesten Boekproducties en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voor de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien.
 3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voor de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Queesten Boekproducties behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Prijzen op het moment van het plaatsen van een bestelling zijn geldig in de hele koopproces.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de genoemde periode en zo lang de voorraad strekt.
 4. Op momenten waar software of menselijke fouten, bijvoorbeeld producten/ aanbiedingen met een overduidelijke niet correcte prijs, heeft Queesten Boekproducties het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 5 – Bestelling, betaling en levering

 1. Queesten Boekproducties hanteert geen minimaal bestelbedrag.
 2. De door Queesten Boekproducties opgegeven levertijden zijn indicatief. Voor de exacte levertijd is Queesten Boekproducties afhankelijk van externe partijen. Als de consument de bestelling na redelijke termijn nog niet ontvangen heeft, zal Queesten Boekproducties hier verder onderzoek naar doen en met een passende oplossing komen. Hoe lang de termijn is, hangt af van het land waar de consument woont. De maximale termijn bedraagt 30 dagen.
 3. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de consument de overeenkomst in stand laat. De consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 4. Betaling kan plaats vinden per iDeal, Bankcontact of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het rekeningnummer van de ondernemer.
 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 6. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 7. Bestellingen worden verzonden binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling. Als dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, zal Queesten Boekproducties de consument hierover direct informeren.
 8. Eventuele douanekosten komen voor rekening van de consument.

 Artikel 6 – Verpakking- en verzendkosten

 1. Queesten Boekproducties brengt een bijdrage in verpakking- en verzendkosten in rekening. Dit is een vast tarief. Informatie hierover wordt gegeven tijdens het bestelproces.
 2. Queesten Boekproducties levert producten wereldwijd, maar behoudt zich het recht voor landen uit te sluiten.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

 1. Queesten Boekproducties staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 8 – Ruilen & retourneren

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De consument dient voorafgaand aan de retourzending contact op te nemen met de ondernemer. De ondernemer zal hierop de consument zo spoedig mogelijk informeren over de wijze waarop de producten retour gezonden dienen te worden.
 4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 5. Queesten Boekproducties zal het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 – Voorbehoud beschikbaarheid artikelen

 1. Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Queesten Boekproducties doet haar uiterste best om de voorraad op de website altijd up-to-date te houden. Het kan voorkomen dat een artikel incidenteel niet meer leverbaar is. In dat geval neemt Queesten Boekproducties zo spoedig mogelijk contact met de klant op.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Queesten Boekproducties in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Queesten Boekproducties gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Queesten Boekproducties kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haarrekening komt.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Wanneer de bestelling niet aan de wensen van de consument voldoet, kan deze hierover een klacht indienen bij de ondernemer. Klachten moeten zo snel mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd bij Queesten Boekproducties gemeld worden. De omschrijving moet zo compleet mogelijk zijn.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14 – Overige bepalingen

 1. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Queesten Boekproducties enig tekst of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

Auteurs- en beeldrecht website

Alle inhoud op deze site, waaronder de teksten, afbeeldingen, logo`s, iconen en beelden, zijn eigendom van Queesten Boekproducties en/of haar leveranciers en beschermd door de internationale wetten op het auteursrecht. Deze site of een deel ervan mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht, of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Queesten Boekproducties.

Privacy van de consument

Dit privacy statement is opgesteld om duidelijk te maken dat wij uw privacy respecteren. Alle persoonlijke informatie die je verstrekt wordt gebruikt om jou de best mogelijke informatie te bieden. In het bestelproces vragen wij je om bepaalde contactgegevens, die nodig zijn om je bestelling te versturen en/of de informatie die je hebt opgevraagd te beantwoorden. Queesten Boekproducties gebruikt deze informatie om jouw bestelling met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en je een goede service te bieden. Tenzij Queesten Boekproducties jouw uitdrukkelijke toestemming heeft, zullen wij je persoonsgegevens nooit openbaren aan derden. We zullen persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of verhandelen aan anderen voor marketingdoeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Uitgebreide informatie vind je in ons privacybeleid.

E-mail en nieuwsbrief

Queesten Boekproducties stuurt je alleen e-mails als je zelf vraagt om meer informatie. We gebruiken je e-mailadres ook om je bestelling / verzoek te bevestigen en om te reageren op eventuele vragen die je online gesteld hebt. Je kunt er zeker van zijn dat jouw persoonlijke gegevens en e-mailadres niet zullen worden verkocht, geruild, of op enigerlei wijze gedeeld worden met derden. Je kunt je op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief – hier is in iedere nieuwsbrief een link voor opgenomen.

Toestemming

Door het gebruik van de website van Queesten Boekproducties, geef je ons toestemming om jouw persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken op de manier zoals hierboven uiteen is gezet.